Waterberging Siberië

Doelstelling

Verdroging van natuur op het NATO-schietveld van Houthalen-Helchteren en de landbouwgronden in Siberië tegengaan.

Status

Ontwerpfase

Achtergrond

Het gebied Siberië, het brongebied van de Dommel, is van oudsher een nat heidegebied met talrijke vennen. Het NATO-schietveld van Houthalen-Helchteren, ook wel Pampa genoemd, is hier nog een restant ervan.

In 1909 kocht de heer Denisty, een arts uit Brussel, een groot stuk vruchtbare grond in dit brongebied. Hij legde er wegen aan, zorgde voor irrigatie, bouwde stapelhuizen en serres en gaf zo de naam Siberië (onontgonnen gebied) een nieuwe betekenis. Na WOII verkocht de heer Denisty zijn bedrijf. Deze verkoop leverde verschillende kavels op voor landbouwexploitatie.

In Siberië werden vele waterlopen en grachten gegraven, rechtgetrokken en uitgediept. Het gevolg van deze werken is een algemene verdroging van het gebied. Deze verdroging heeft evenzeer gevolgen op het aanpalende NATO-schietveld dat een gebied is met hoge natuurwaarde. Ook voor landbouwgronden is een te diepe ontwatering niet wenselijk.

In het landbouwgebied Siberië worden daarom regelbare stuwtjes geplaatst die het water tijdelijk ophouden. Er wordt getracht om het neerslagoverschot, dat vooral in de winter en vóór het groeiseizoen valt, langer vast te houden in het buitengebied. Het water vult de plaatselijke watervoorraad aan, waardoor de daling van het grondwater in het groeiseizoen vertraagd wordt en er minder snel beregening nodig is voor de gewassen. Er wordt een optimum gezocht tussen enerzijds het zoveel mogelijk beperken van wateroverlast in het voor– en najaar en anderzijds het tegengaan van droogteschade. De stuwtjes worden bediend door de betrokken landbouwers.

Partners