Onze Dommel+ ‘t Bergske

Doelstelling

Bouwen van een vistrap aan 't Bergske en het bevorderen van de biodiversiteit in en rond de Dommel. De werken worden voorgesteld door participatie en interactie van de stakeholders en aanpalende eigenaars.

Status

De werken zijn voltooid.

Achtergrond

In het verleden werd de Dommel in een nauw keurslijf gedwongen. Ingrepen zoals het rechttrekken van de waterloop, het vastleggen van de oevers, de realisatie van stuwen,... werden destijds noodzakelijk geacht voor een versnelde afvoer en de intensivering van landbouw in de vallei.

Deze ingrepen hebben echter veelal een negatieve impact op ecologische kwaliteit van het watersysteem en kwamen niet altijd de landbouw ten goede. Het plaatselijk verhogen of herstellen van de structuurkwaliteit is dan ook essentieel om de milieukwaliteitsdoelstellingen zoals bepaald in het decreet integraal waterbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water te behalen.

Met het project "Onze Dommel" (zie elders) ontstond het idee om samen met alle waterbeheerders, landbouwers, natuurverenigingen en de bewoners te zoeken naar nieuwe acties om de biodiversiteit in en rond de Dommel te bevorderen.

De bouw van de vistrap en bijbehorende structuurverberingen aan de Dommel zal via enkele participatiesessies door de aangelanden zelf voorgesteld worden.

Dit project kan een voorbeeld zijn voor andere waterbeheerders. Zowel de projectmethodiek als de effecten op de biodiversiteit zullen geëvalueerd worden.

Partners