Bodemverhoging en aanleg van een winterbed in de Dommel

Doelstelling

Ophoging van de bodem van de Dommel om de verdroging van het natuurgebied “Dommelvallei” te verminderen. Bovendien wordt er een winterbedding aangelegd om bijkomend waterbergingsvolume te voorzien.

Status

In aanbesteding.

Achtergrond

De Dommel is van oudsher een sterk kronkelende beek. In de jaren ’60 werd de Dommel rechtgetrokken en veranderde de waterloop en de vallei sterk van uitzicht. Natuurlijke overstromingszones werden niet meer benut, de stroomsnelheid verhoogde en het probleem van wateroverlast verplaatste zich naar lagergelegen gebieden.

Door de hoge stroomsnelheid schuurde de bodem van de Dommel geleidelijk uit tot meer dan 80 cm. Hierdoor kalven de taluds plaatselijk af en verzakken enkele bruggen. Bovendien verdroogt het natuurgebied door een te diepe Dommel. Omdat de Dommel zo diep ingesneden is, trekt ze water uit de grondwatertafel van het natuurgebied naar zich toe.

Met deze werken wil de watering enerzijds de verdroging tegengaan, maar anderzijds ook bijkomende buffermogelijkheid voorzien zodat het water langer vastgehouden kan worden en stroomafwaartse overstromingen voorkomen worden. Daarom zal er een winterbed aangelegd worden over een lengte van ongeveer 300 meter. Een winterbed is een verbreding van de waterloop zodat bij hoge waterstand deze winterbedding zal overstromen en als tijdelijke buffer functioneren. De aarde die hierbij wordt uitgegraven zal in de Dommel worden geplaatst zodat deze minder diep wordt. Op die manier worden de twee problemen gelijktijdig opgelost.

Partners