Nieuwe wetgeving 10/10/2018 - 10/10/2018

Vanaf 25 mei 2018 worden alle organisaties geacht te voldoen aan de nieuwe Europese Privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( Kort: “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”).


Watering De Dommelvallei gebruikt uw persoonsgegevens om belastingen ten behoeve van de watering te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de watering en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 5 juli 1956 betreffende de Wateringen. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster). Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht. Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), aan externe partners voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie).We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be. Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de watering De Dommelvallei via info@wateringdedommelvallei.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via nikita.geerts@cranium.eu.