Over watering De Dommelvallei

Wateringen behoren tot de oudste instellingen van ons land. Het tijdstip van hun oorsprong kan slechts bij benadering bepaald worden, doch reeds in 1183 werd er van de watering van Veurne-Ambacht melding gemaakt.

Oorspronkelijk waren de wateringen verenigingen van grondeigenaars en gebruikers die werken uitvoerden om gronden droog te leggen voor de landbouw. De werken werden betaald door de belanghebbende eigenaars die deel uitmaakten van de watering.

Bij de aanhechting van ons land door Frankrijk werden de wateringen in de onmogelijkheid gesteld hun taak nog verder te vervullen omdat ze geen belastingen mochten heffen. Later werd teruggekomen op deze regeling en het bestaan van de wateringen in de grondwet opgenomen.

De werking van de wateringen wordt momenteel geregeld door de wetten van 5 juli 1956 en 2 juni 1957.

De watering De Dommelvallei werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1959. Ze situeert zich in Noord-Limburg in de gemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt. Ze bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 1830 ha.

Vroeger was de taak van de watering beperkt tot waterbeheer in functie van de landbouw. Vandaag streven we een modern, lokaal en integraal waterbeleid na.