Nieuw project in en rond de Dommel - 02/08/2010

onze-dommel

Het waterbeheer is de laatste decennia sterk geëvalueerd. Het oude, eenvoudige principe “water afvoeren” maakt plaats voor waterbeheer in functie van vele sectoren zoals landbouw, natuur, recreatie, enz. Hoe meer sectoren, des te meer meningen over hoe de Dommel er moet uitzien. De watering wil al deze meningen bundelen en verzoenen in een nieuw project “Onze Dommel”. Dit zal leiden tot  kleine werken die het natuurlijk karakter van de vallei bevorderen.

In het verleden werd de Dommel in een nauw keurslijf gedwongen. Ingrepen zoals het rechttrekken van de waterloop, het vastleggen van de oevers, de realisatie van watervallen,... waren noodzakelijk voor een versnelde afvoer en de intensivering van landbouw in de vallei.

Deze ingrepen hadden niet alleen een negatieve impact op ecologische kwaliteit van het watersysteem, maar ook de landbouw ondervond nadelige effecten van de versnelde afvoer. Denken we aan de talrijke stuwtjes die geplaatst werden om verdroging te voorkomen. Het plaatselijk verhogen of herstellen van het natuurlijk karakter is dan ook essentieel om de milieukwaliteitsdoelstellingen, zoals bepaald in het decreet integraal waterbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water, te behalen. De VN riep bovendien 2010 uit tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Dit jaar staan alle bewoners van de planeet voor een uitdaging van formaat: het verlies aan biodiversiteit een halt toe roepen.

Daarop ontstond het idee om samen met alle stakeholders, zoals waterbeheerders, landbouwers, natuurverenigingen en de bewoners te zoeken naar nieuwe acties om de biodiversiteit in en rond de Dommel te bevorderen. Het project kreeg daarom de naam “Onze Dommel”.

Het innovatieve van dit projectvoorstel is het feit dat we vanaf nul beginnen. We vertrekken niet van uitgewerkte plannen, maar van de input van het publiek. De doelstelling is om via verschillende sessies naar oplossingen te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar zijn en resulteren in concrete acties. In nauw overleg zullen we deze acties uitvoeren.

Omdat het project een voorbeeld moet zijn voor andere waterbeheerders, zullen zowel de projectmethodiek als de effecten op de biodiversiteit geëvalueerd worden.

Dit project wordt gefinancierd met steun van de provincie Limburg, stad Peer, watering De Dommelvallei, Werkgroep Isis vzw en Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer