Bestrijding invasieve exoten: Reuzenbalsemien. Ervaringsrapport gebiedsdekkende bestrijding 2010 – 2011 - 06/01/2012

header

 

Exotische planten komen meer en meer in onze streek te voorschijn. Sommige voelen zich hier uitzonderlijk goed thuis en groeien explosief. Niet alleen op het land (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik) maar ook in de waterlopen gedijen bepaalde soorten uitstekend. Grote waternavel, parelvederkruid en reuzenbalsemien zijn enkele typerende voorbeelden.

 

Het wateringbestuur merkte dat de reuzenbalsemien in de bovenloop van de Dommel jaarlijks meer terrein won. Deze mooi bloeiende, éénjarige plant laat, na het afsterven in de herfst, kale en onstabiele taluds achter. Wat volgt zijn verzwakte taluds, afkalvingen en een aanzienlijke vermindering van de biodiversiteit. De watering hecht de laatste jaren een bijzondere aandacht aan integraal waterbeheer. Intergraal waterbeheer en herstel van de biodiversiteit bevat ook het gericht terugdringen van een aantal planten die hier van oorsprong niet thuishoren.

 

De watering de Dommelvallei vatte sinds 2010 het plan op om samen met het provinciebestuur van Limburg de reuzenbalsemien in het brongebied van de Dommel gebiedsdekkend te bestrijden. De watering kon her en der informatie en ervaringen inwinnen van punt- of lintbestrijdingen. Een gebiedsdekkende bestrijding, zoals de watering wenste uit te voeren, kent blijkbaar geen voorgaande. Alle planten opsporen, bestrijden (maaien of uittrekken) en zo zaadvorming trachten te voorkomen was de steeds terugkerende boodschap.

 

De watering heeft haar ervaring van twee bestrijdingsjaren gebundeld in een ervaringsrapport. De intensieve bestijding van de reuzenbalsemien gedurende het eerste bestrijdingsjaar leverde zeer goede resultaten op. De massale aanwezigheid van de exoot in 2010 werd teruggedrongen tot een 200- tal planten in 2011. Dit ervaringsrapport bevat enkel de bevindingen voor een gebiedsdekkende bestrijding gedurende twee bestrijdingsjaren en is dus niet volledig en zeker niet de enige waarheid. Elke stap in de bestrijding was immers een keuze uit verschillende mogelijkheden. We trachten hier alle stappen te beschrijven die we hebben uitgevoerd en ook eventuele alternatieven die niet werden toegepast aan te halen. Gezien de zaden van de plant achttien maanden kiemkrachtig blijven, zal er nog enkele jaren een nazorg toegepast moeten worden. Dit ervaringsrapport zal dus zeker verfijnd worden in de volgende jaren.

 

Een speciale dank gaat uit naar het provinciebestuur van Limburg die het financieel mogelijk maakte een gebiedsdekkende bestrijding uit te voeren. Ook dank aan de talrijke medemerkers van verschillende Vlaamse diensten die ons hun ervaringen hebben medegedeeld.