Inspiratiedag peilgestuurde drainage - 05/10/2011

De evolutie in de landbouw staat niet stil. Daarom gaan we eens inspiratie opdoen bij onze noorderburen. Tijdens deze inspiratiedag op 25 oktober brengen we een bezoek aan het proefproject peilgestuurde drainage van het waterschap Peel en Maasvallei. Met deze nieuwe vorm van drainage kan de ontwatering van landbouwpercelen beter worden gereguleerd.

Een goede ontwatering is voor landbouw van belang. Veel agrarische percelen zijn daarom voorzien van buisdrainage. Helaas zijn hier ook een aantal nadelen aan verbonden, zoals opbrengstverlies en verdroging door een te drastische ontwatering tijdens droge perioden. Het systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' kan voor een belangrijk deel aan deze bezwaren tegemoet te komen.

Bij dit systeem monden de drains niet rechtstreeks uit in de sloot, maar in een verzameldrain. Deze komt op haar beurt weer uit in een verzamelput waarin het peil regelbaar is. Een groot voordeel van dit systeem is dat bij een hogere peil het water beter vastgehouden wordt zodat er minder snel beregend hoeft te worden. Omgekeerd is het peil ook makkelijk te verlagen zodat je sneller het land op kunt voor bijvoorbeeld de voorjaarswerkzaamheden.

Bovendien is het mogelijk om nattere percelen aan droge te koppelen. Het afgevoerde water van het natte perceel wordt via de verzameldrains en putten opgevangen en naar het droge stuk gepompt, waar het grondwaterpeil via de samengestelde drainage wordt verhoogd.

Naast de landbouwkundige voordelen heeft het vasthouden van meer water ook positieve effecten op de waterkwaliteit. Door het hogere peil neemt de uitspoeling van nutriënten af.

Deze inspiratiedag gaat door op dinsdag, 25 oktober 2011. Het programma ziet er als volgt uit:
  • 9u30       Vertrek aan het Ontmoetingscentrum in Kleine-Brogel (Pieter Breugellaan 10)
  • 10u         Welkom en toelichting over de werking van het waterschap Peel en Maasvallei (Jac Peerboom)
  • 10u30     Toelichting peilgestuurde drainage (Ad van Iersel, landbouwer en bestuurslid WPM)
  • 11u         Bezoek agrarisch bedrijf met peilgestuurde drainage
  • 12u         Lunch
  • 13u         Bezoek proefperceel peilgestuurde draiange in Ospel
  • 14u         Borrel en napraten
  • 15u30     Terug in Kleine-Brogel
Deelname is gratis, maar we vragen u wel vooraf in te schrijven (voor 17 okt.) via annelies@beekranden.be of via 0474 89 83 52.