Wat is integraal waterbeheer?

Wat vandaag grondwater is, is morgen misschien oppervlaktewater en overmorgen zeewater. Het grondwater, oppervlaktewater en water van beken en rivieren staan voortdurend in verbinding met elkaar. Daarnaast heeft water vele functies; het wordt gebruikt als drinkwater voor de mens, landbouwgewassen moeten voldoende water hebben om te groeien, het is een rijke leefomgeving voor planten en dieren en ook onze industrie heeft nood aan voldoende water.

Ingrepen in één onderdeel van de waterketen hebben daarom bijna altijd invloed op de ganse waterketen. Denken we maar aan de rechtrekking van waterlopen die een verlaging van het grondwater, droogteverschijnselen voor de landbouwgewassen en overstromingen tot gevolg hebben.

Integraal waterbeleid is een duurzaam waterbeheer dat rekening houdt met alle aspecten van het waterbeheer, zowel met de behoefte van de huidige generatie als van de komende generaties.